دستورالعمل طراحی و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک نشریه 543

بازدید: 26 بازدید

دانلود دستورالعمل طراحی و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک نشریه  543 که در مورد طراحی

تیرچه های سقف در سال 1390 در 255 صفحه ارائه شده است

در 5 فصل به همراه 4 پیوست ارائه شده است

Download

 

فصل -1 معرفي سقف تيرچه و بلوک
فصل -2 ضوابط طراحي و محدوديتهاي سقف تيرچه و بلوك و اجزاي آن
فصلل-3 نحوهي توليد و جزييات اجرايي سقفهاي تيرچه و بلوك
فصلل -5 ديتيلهاي اجرايي سقفهاي تيرچه و بلوك

پيوست -1 محاسبه وزن سقف تيرچه و بلوك در واحد سطح

پيوست -2 جداول محاسبهي تيرچههاي خرپايي

پيوستت -3 مباني طراحي

پيوستت -4 مثالهاي عددي

 

 

 

 

 

ادامه مطلب