کتابچه راهنمای فارسی نرم افزار EPANET – شبکه های لوله تحت فشار

بازدید: 77 بازدید

این نوشته شامل نرم افزار epanet  ، فایل ترجمه شده شناسایی کنترل و پایش نشت آب شبکه ذوب آهن اصفهان و فایل اصلی با زبان انگلیسی

  میباشد که مهندسین مهدی حاجیکندی ارائه کرده است

 Download

ادامه مطلب