مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

بازدید: 71 بازدید

لیست این گزارش کار ها :
– گزارش کار اول : اندازه گیری رطوبت خاک ( به روش وزنی )
– گزارش کار دوم : اندازه گیری وزن مخصوص خاک
– گزارش کار سوم : دانه بندی خاک
– گزارش کار چهارم : حدود آتربرگ
– گزارش کار پنجم : تراکم خاک ( اندازه گیری وزن مخصوص خاک خشک و رسم منحنی مربوط به آن )
– گزارش کار ششم : هم ارزی ماسه (اندازه گیری نسبت ماسه به سایر ذارت ریز خاک )

 

Download

ادامه مطلب