10 بهمن 1398

جزوه تحلیل تیر استاتیک مهندس روح الله افشار پور